برچسب: بیگانگی-بهروز مرباغی-آرنولد هاوزر

کتاب جمعه2

کتاب جمعه-۲

نوشته شده در درج نظر
بیگانگی آرنولد هاوزر Arnold Hauser ترجمه‌ ج. بهروزی مفهوم بیگانگی هیچ مفهومی بهتر از بیگانگی مبین سرشت و خاستگاه بحران‌های فرهنگی زمانه ما نیست. این مفهوم ـ اگرچه همیشه با همین کلمه بیان نمی‌شده ـ از پاسخ روسو به پرسش معروف آکادمی دیژون تا کتاب فروید به نام «تمدن و ناخشنودی‌های آن» با خطر تهدیدکننده ادامه مطلب
کتاب جمعه

کتاب جمعه-۱

نوشته شده در درج نظر
بیگانگی آرنولد هاوزر Arnold Hauser ترجمه‌ ج. بهروزی مفهم بیگانگی هیچ مفهومی بهتر از بیگانگی مبین سرشت و خاستگاه بحران‌های فرهنگی زمانه ما نیست. این مفهوم ـ اگرچه همیشه با همین کلمه بیان نمی‌شده ـ از پاسخ روسو به پرسش معروف آکادمی دیژون تا کتاب فروید به نام «تمدن و ناخشنودی‌های آن» با خطر تهدیدکننده ادامه مطلب