برچسب: کفترک-بهروز مرباغی-مجموعه مسکونی-معماری

مجموعه مسکونی کفترک، شیراز

نقد مجموعه مسکونی کفترک، شیراز

نوشته شده در درج نظر
نقد مجموعه مسکونی کفترک، شیراز بهروز مرباغی دومین «نقد معماری» را پیش رو داریم. در تجربه اول، که در شماره 30 مجله چاپ شد، توانستیم چارچوب‌هایی را برای نقد مصداقی و رو در رو در حوزه معماری بحث کنیم. واکنش مخاطبین نقد، در مجموع خوب بود. این بار، کمی بیشتر به جزییات خود اثر می‌پردازیم. ادامه مطلب