برچسب: پارس

خلیج فارس از دیرباز تا کنون

خلیج فارس از دیرباز تاکنون

نوشته شده در درج نظر
" خلیج فارس از دیرباز تاکنون"  کتابی است که مولف در آن به سابقه تاریخی و توصیف زیبایی‌های دریای پارس (خلیج فارس) و هم‌چنین معرفی آن به عنوان پهنه ذخیره‌گاه نفتی و... می‌پردازد. و این‌که شاهد کشمکش‌ها، جنگ و ستیز قدرت‌های مختلف از دیرباز تا کنون بوده. معرفی و اهمیت سیراف به‌عنوان یک بندر ثروتمند ادامه مطلب