برچسب: معمار-بهروز مرباغی-دانشور

دانشور طهرانی

او ۶۴ سال دارد! او یک معمار است!

نوشته شده در درج نظر
او 64 سال دارد! او یک معمار است! بهروز مرباغی سال‌ها پیش، شاید بیست‌سالِ پیش، خانه دوستی در خیابان شریعتی بودم. خانه‌ای دوطبقه و بقواره، با پلکانی بیرون‌زده از حجم و با پیچ‌و تابی رعنا. سرِ شام از صاحبخانه که استاد دانشگاه بود، نامِ معمارِ بنا را پرسیدم. «مصطفی دانشور طهرانی». من، از بخت بدِ ادامه مطلب