برچسب: شهرکرد-بهروز مرباغی-معماری-نقد

نقد مجموعه مسکونی 350 واحدی شهرکرد

نقد مجموعه مسکونی ۳۵۰ واحدی شهرکرد

نوشته شده در درج نظر
نقد و نکته‌یابی نقد مجموعه مسکونی 350 واحدی شهرکرد بهروز مرباغی نقد معماری را شروع می‌کنیم. با این امید که تداوم یابد و در مسیر متعالی خود به شفافیت متن معماری کشور کمک کند. واقعیت آن است که در ایران نقد معماری و شهرسازی، به مفهوم علمی و کارشناسانه آن نداریم، یا کم داریم. این ادامه مطلب