برچسب: گنبد-بهروز مرباغی-معماری اسلامی-منظرشهری-نشانه شهری-رضا دیشیدی

مهندس دیشیدی گنبد و بارگاه از دور باید دیده شود، نه از نزدیک

مهندس دیشیدی: گنبد و بارگاه از دور باید دیده شود، نه از نزدیک!

نوشته شده در درج نظر
قسمت سوم و پایانی گفت‌وگو با مهندس دیشیدی مهندس دیشیدی: گنبد و بارگاه از دور باید دیده شود، نه از نزدیک! بهروز مرباغی بهروز مرباغی: در شهرسازی و معماری شهر، امروزه مباحث جدیدی در دنیا مطرح است. بهتر است بگوییم، تردیدهایی در اصول به اصطلاح پذیرفته شده عام بوجود آمده است. این تردید‌ها حتی به ادامه مطلب