برچسب: کانادا-سیمای شهری-برنامه ریزی شهری-مدیریت شهری

آسمان همه جا همین رنگ است

آسمان همه‌جا همين رنگ است!

نوشته شده در درج نظر
قوانين زماندار، برنامه‌ريزي شهري را داغون مي‌كند. آسمان همه‌جا همين رنگ است! كريستوفر هيوم مترجم:  ميكاييل انگوراني انتخابات شوراهاي شهرها تمام می‌شود. كساني انتخاب می‌شوند، و كساني نيز از قافله عقب می‌ماند. اين‌ها موضوع معماري نيستند. ولي آنچه كه به ارتباط بين شوراي شهر و سيماي شهر مربوط  باشد، موضوع معماري است. در كشورهايي مثل ادامه مطلب