برچسب: معماری منظر-شهرسازی-باغ ایرانی-فرهنگ-سرعت-هنر مردمی-سیتی اسکیپ-کاچرال اسکیپ-اوربان اسکیپ-لند اسکیپ-واتراسکیپ-بهروز مرباغی-معماری-معمار-شهرساز

منظر» یا «نظر»؟

نوشته شده در درج نظر

در یک روز آخرِ سال ۹۰، فرصتی پیش آمد تا در جمعی منسجم به بحثِ معماری منظر بپردازیم. هم از دید نظری و مفهومی و هم از وجه حرفه‌ای و کاربردی. طبیعی است در خلالِ بحث، موضوعاتِ عام و شایعِ معماری و شهرسازی هم مطرح شدند. بحثِ پردامنه‌ای بود و ما بالاجبار، به دلیل خست

ادامه مطلب