برچسب: كيميايي-بهروز مرباغی-هنر-مدرن-مسعود کیمیایی-سینما

شما عاشقيد، آقاي كيميايي

شما عاشقيد، آقاي كيميايي؟

نوشته شده در درج نظر
ما وسینمای ما شما عاشقيد، آقاي كيميايي؟ بهروز مرباغی آقاي كيميايي، من يك معمارم. نه خيلي جوان. نه پير هم. روز پنجشنبه 28 تيرماه «رئيس» را در سينما بهمن ديدم. به صرافتش افتادم برايتان درباره‌اش بنويسم. يادم مي‌آيد اولين روزهايي كه اجازه پيدا كردم تنهايي سينما بروم، از جمله «بيگانه بيا» را ديدم. آن فضاي ادامه مطلب