برچسب: فروغ فرخزاد-بهروز مرباغی-شعر-خیابان-بازار-معماری-خانه

نگاهی معمارانه به شعر فروغ فرخزاد

نگاهی معمارانه به شعر فروغ فرخزاد

نوشته شده در درج نظر
نشانی‌های خانه‌ فروغ نگاهی معمارانه به شعر فروغ فرخزاد بهروز مرباغی سخن از پنجره های باز است! همیشه فکر می کردم، و هنوز هم بر این باورم که «زندگی» به باور و روال فروغ، عالمی دیگر دارد. فروغ یعنی زندگی. فروغ یعنی تمام زیبایی‌های زندگی.  بی‌هیچ پرده‌پوشی و بی‌هیچ ریا و تزویر. زندگی با تمام ادامه مطلب