برچسب: شهر-بهروز مرباغی-خانه-بلند مرتبه-معماری

خانه هایی رو به شهر

«خانه»‌هایی رو به شهر

نوشته شده در درج نظر
«خانه»‌هایی رو به شهر آرچی.رو مترجم:  بهروز مرباغی در طراحی واحدهای مسکونی، بویژه اگر مجتمع و بلندمرتبه باشد، تحلیل سایت و پاسخ به الزامات اجتماعی و فرهنگی، از جمله اشراف و عدم اشراف، یکی از نخستین شرایط است. بویژه وقتی بلندمرتبه‌ای را در میان خانه‌های تک‌طبقه یا کوتاه می‌سازیم، این مسائل نمود بیشتری می‌یابد. این‌گونه ادامه مطلب