برچسب: سمنان-نگار جوکار-شهر-شهر در باغ-شهرسازی

پیام سمنان

شهر سمنان در باغ

نوشته شده در درج نظر
شهر سمنان در باغ نگار جوکار،کارشناس بافت تاریخی امروزه در دنیا برنامه‌های جدیدی برای توسعه شهر وجود دارد. در تعدادی از شهرهای دنیا مبحث تازه‌ای تحت عنوان «شهر در باغ» در حال اجرا است. این موضوع با «باغ شهر» متفاوت است. شهر در باغ یعنی ما به جای آن‌که در توسعه شهر، باغات را تبدیل ادامه مطلب