برچسب: تجارت

چالش برای قدرت و ثروت

چالش برای قدرت و ثروت در جنوب ایران

نوشته شده در درج نظر
کتاب " چالش برای قدرت و ثروت در جنوب ایران" به بیان اوضاع جغرافیایی و اقتصادی جنوب ایران، اهمیت بوشهر به عنوان یکی از مراکز اصلی تجارت در خلیج فارس، و بیان جنبه‌های الگوهای تجارتی بوشهر می‌پردازد. با بیان مترجم، مولف یکی از تحلیل‌گران سیاسی مهم وزارت امور خارجه می‌باشد که نقش حساسی در شکل‌دهی ادامه مطلب