برچسب: بیگانگی-مارکس-هگل-بیگانگی-ماشین-شی-بهروز مرباغی-نگار جوکار

بیگانگی

نوشته شده در درج نظر

کتاب جمعه ۱ و ۲ بیگانگی آرنولد هاوزر Arnold Hauser مترجم: ج. بهروزی ۱٫ مفهم بیگانگی هیچ مفهومی بهتر از بیگانگی مبین سرشت و خاستگاه بحران‌های فرهنگی زمانه ما نیست. این مفهوم ـ اگرچه همیشه با همین کلمه بیان نمی‌شده ـ از پاسخ روسو به پرسش معروف آکادمی دیژون تا کتاب فروید به نام «تمدن

ادامه مطلب