برچسب: بوشهر-بهروز مرباغی-معماری-میراث فرهنگی-کنسولگری

بوشهر قطب جنوب دیپلماسی ایران

بوشهر: قطب جنوبی دیپلماسی ایران

نوشته شده در درج نظر
بوشهر: قطب جنوبی دیپلماسی ایران بهروز مرباغی «سال 1812 . . . کار مدیران محلی و دلال‌ها از بین رفت و عنوان نماینده مقیم و نمایندگان محلی مرسوم، و وضع کار تمام دستگاه‌ها سیاسی شد».(1) این جمله از آن «لرد کرزن» است که حدود 125 سال پیش ایران را دور زده و از جمله بوشهر ادامه مطلب