برچسب: ایران-خانه-لس آنجلس-قصرهای پارسی

حکایتی از معماران امروز

حکایتی از معماری امروز ایران

نوشته شده در درج نظر
حکایتی از معماری امروز ایران گلرخ اسکویی در داخل، داد عده‌اي بلند است كه اين چه معماري‌ای است كه ما داريم! و اين را به زبان و صورت‌هاي مختلف بيان مي‌كنند و تكرار مي‌نمايند. اين موضوعات، آشناست و طرحشان هم خوشحال‌كننده. اين گونه مباحث است كه نهايتاً راهگشاي ابهامات وابتلائات معماري ما خواهدبود. اما،‌در آن ادامه مطلب